ביטוח "נכות מתאונה" היא תכנית ביטוח המתווספת לביטוח החיים של המבוטח ומבטיחה סכום פיצוי חד פעמי במקרה של נכות תמידית חלקית או מלאה עקב תאונה.
 
הצורך
עזרה להסתגל למצב חדש: הסתגלות לחיים אחרי תאונה קשה דורשת שינויים רבים באורח החיים ובסביבה. השינויים והדרישות הכספיות הינם מידיים. מטרת הביטוח להקל על המבוטח את ההתמודדות עם העלויות הכספיות הנובעות ממצבו הרפואי החדש.
 
יתרונות
 •  קבלת פיצוי כספי חד פעמי למבוטח שנפגע בתאונה.
 • הפיצוי ניתן ללא צורך בתקופת אכשרה או תקופת המתנה.
 •  הפיצוי אינו תלוי בקבלת תשלום מגורם אחר כדוגמת ביטוח לאומי, פוליסה אחרת נוספת לנכות מתאונה או כל גורם אחר.

חשוב לדעת

 • במקרה נכות חלקית ותמידית של המבוטח, תשלם החברה חלק יחסי מסכום הביטוח המגיע לפי תנאי הפוליסה בהתאם לשיעור הנכות.
 •  במקרה נכות מלאה ותמידית של המבוטח, תשלם החברה את סכום הביטוח המגיע לפי תנאי הפוליסה במלואם.
 • הגבלת אחריות החברה:
  א. ניסיון להתאבדות או חבלה עצמית במתכוון, או סיכון עצמי במתכוון (פרט לנסיון להציל חיי אדם), או השתתפות המבוטח בביצוע פשע.
  ב. שכרות או שימוש בסמים פרט למקרה של שימוש על פי הוראות רופא.
  ג. מלחמה או סכסוך מזויין, או פעולה של כוחות עויינים סדירים או בלתי סדירים, או השתתפות בפעולות מלחמתיות או בפעולות צבאיות, אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי.
  ד. שרות המבוטח בצבא, אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי.
  ה. טיסת המבוטח בכלי טיס כאיש צוות.
  ו. טיפול רפואי או כירורגי (מלבד אם הטיפול נעשה הכרחי מסיבת היזק גופני הנכלל בביטוח זה).
  ז. ביקוע גרעיני, חיתוך גרעיני או קרינה מייננת.